Aanleggen en asfalteren terreinverharding

Asfalt is geschikt voor iedere ondergrond. Of het nu een stevige ondergrond op de veluwe betreft of een slappe veenbodem in het westen. De opbouw van de asfalt constructie verschilt in beide situaties.

Hieronder gaan we in op enkele belangrijke aspecten rondom het aanleggen van een asfaltverharding.


Asfaltvoorbereiding en ontwerp.

Om een asfalt verhardingsvoorstel te maken en een zo'n goed mogelijk ontwerp zijn de volgende aspecten belangrijk.

- Uw bedrijfsgegevens.

- Uw situatie.

- Het te verharden deel.

- Waarom wilt u een asfaltverharding?

- Wat wordt er van de asfaltverharding verwacht?

- Bijzonderheden.


Asfalt advies

Asfalt is maatwerk, hierdoor moet er per bedrijf een advies worden opgesteld. Om een goed advies te krijgen zijn er een aantal mogelijkheden:

- Informeren bij collega's.

- Het raadplegen van voorlichters.

- Informeren bij een adviesbureau.

- Het raadplegen van een erkend asfaltbedrijf.


Via asfaltbedrijven.nl heeft u een erkende asfaltaannemer gevonden. Zij helpen u graag met het advies op het gebied van een asfaltverharding.

Na het advies kunnen zij over gaan naar het maken van een ontwerp. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met al uw eigen eisen en wensen. De aard van het bedrijf, het gebruik van de verharding en de situatie ter plaatse zoals de ondergrond, behoren tot de standaardgegevens. Maar ook de hoogte van de drempels van de woningen, bedrijfsvloeren, stallen etc. worden vanwege de afwatering van het terrein meegenomen in het ontwerp.

De dikte van de asfaltverharding wordt bepaald door het gebruik. Dus wordt er verschil gemaakt tussen de hoofdingang waar bijvoorbeeld zwaarder materieel rijdt maar waarbij ook de verkeersintensiteit groter kan zijn.

In een goed asfalt advies en ontwerp wordt met al deze factoren rekening gehouden.


illegale asfaltbedrijfjes

Er zijn in ons land veel illegaal werkende asfaltbedrijfjes. Het aantal wordt steeds minder maar ze komen nog vrij frequent voor. Het opgeleverde asfaltwerk van deze asfaltbedrijven ligt ver beneden peil en kwaliteitsnormen.

Ook aspecten zoals garantie etc. zijn niet goed geregeld. Het VBW-asfalt (www.asfaltblij.nl) kan u deze duidelijkheid verschaffen in de vorm van een ledenlijst en documentatie.

Naast een offerte is een rekening in de vorm van een factuur en een garantieverklaring het minste wat op papier gesteld moet worden.


Asfalt offerte.

Om een juiste asfalt offerte te kunnen maken moeten de uitgangspunten duidelijk zijn maar ook wat er van de asfaltaannemer wordt verlangd. bij grotere werken wordt er een bestek geschreven of een programma van eisen. Bij de kleinere asfaltwerken ligt dit iets anders. Hier wordt vaak gebruik gemaakt van bestaande contracten die aangepast worden aan de huidige situatie. In deze contracten staan vaak de algemene bepalingen die gebruikt worden in de wegenbouw. Deze bepalingen bieden een goed uitgangspunt voor zowel aannemer als opdrachtgever. Tevens vormen ze een basis voor een goede samenwerking.

Ook heldere afspraken worden in dit contract vastgelegd. Heldere afspraken die een zorg dragen voor een goed resultaat.

Een asfaltofferte kunt u samen met een asfaltaannemer opbouwen of u laat meerdere asfaltaannemers een prijs aanbieden. Het samen bouwen aan een offerte maakt de offerte tot een gepast geheel. Bij het laten offreren door meerdere aannemers heeft u wel het voordeel van prijsvergelijk. Waarbij we op moeten merken dat hier vaak ,,appels met peren'' worden vergeleken.

Het contract.

Het opstellen van een goed contract is van essentieel belang voor beide partijen. Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. In het contract moeten alle handelingen, werkzaamheden en leveringen zo goed mogelijk worden beschreven.

Hieronder enkele onderdelen die in een contract voor moeten komen:

- De prijs. voor meer info zie link: prijs

- enkele standaardelementen zoals: beschrijving, voorbereidende werkzaamheden, uit te voeren asfalt werkzaamheden, toezicht, keuring, garantie en betalingsvoorwaarden.

De Uitvoering.

Op de dag of dagen van de uitvoering komt er een professionele ploeg uw terrein op. In een hoog tempo wordt het materieel klaar gezet en gaat men aan de slag. Op dat moment is er veel gaande en wordt de regie even gevoerd door de uitvoerder van de asfaltploeg. De uitvoerder is ook het aanspreekpunt voor alle werkzaamheden.


Tijdens de asfaltwerkzaamheden wordt de dikte van de aangebrachte laag nauwkeurig gemeten even als de temperatuur. De asfalt auto's die de asfalt aanvoeren hebben ieder een weegbrief bij waarop staat hoeveel asfalt en van welk soort er is aangevoerd. Alle weegbrieven samen geven een totaal van de aangevoerde asfalt weer.

Het aanbrengen van de asfalt gebeurt met groot materieel, let erop dat dit gevaarlijke situaties met zich mee kan brengen. E.e.a. ter voorkoming van kan met de uitvoerder natuurlijk besproken worden.

Na het aanbrengen van de asfalt moet deze eerst afkoelen voordat deze betreden kan worden. De asfalt uitvoerder kan precies aangeven wanneer de asfalt voldoende is afgekoeld zodat er gebruik gemaakt kan worden van de aangelegde asfaltverharding.

Wij asfalteren bedrijventerreinen en erfverhardingen in Drenthe , Flevoland , Friesland , Gelderland , Groningen , Limburg , Noord-Brabant , Noord-Holland , Overijssel , Utrecht , Zeeland en Zuid-Holland .

Onderhoud en garantie.

Onderhoud.

Een asfaltverharding is na aanbrengen vrijwel gelijk gereed voor ingebruikname. Er zal dus weinig hinder worden ondervonden tijdens de aanleg van de asfalt.

zoals alle verhardingen onderhoud nodig hebben heeft ook een asfaltverharding onderhoud nodig. Het schoon houden van de asfaltverharding is geen vereiste maar schadelijke stoffen zoals mest etc. kunnen zichzelf invreten op de asfaltverharding en dienen dus zo snel mogelijk verwijderd te worden. Oude asfaltverhardingen kunnen op termijn onder invloed van weer snel in kwaliteit achteruit gaan. Een hele dunne deklaag, slemlaag of oppervlakbehandeling kan er voor zorgen dat de asfalt verharding weer vele jaren mee kan.

Reparaties kunnen er ook zorg voor dragen dat asfaltverhardingen weer vele jaren mee kunnen. voor meer informatie volg je de link: asfaltreparatie


Garantie.

Een asfaltbedrijf die aangesloten is bij het VBW dient ten alle tijde garantie af te geven. Ook als dit contractueel niet voorzien is.